Demo Reel

PAW Patrol, Season 3
(Guru Studio, 2015-2016)

Kody Kapow, Season 1
(Jam Filled TO, 2017-2018)
Annedroids, Season 1-2
(Sinking Ship Entertainment, 2014-2015)